BAŞVURU KILAVUZU

1. BAŞVURU ŞARTLARI
Bu projeye başvurmak için;
1.1. Hitit Üniversitesi'ne mensup olmak, 
1.2. Doktora ve Yüksek Lisans araştırmacıları için ders dönemini bitirip, tez aşamasına gelme şartı,
1.3. Tezsiz Yüksek Lisans araştırmacıları bu proje için başvuruda bulunamaz.

2. TEZ/ARAŞTIRMA PROJELERİ KONULARI
Tez veya Araştırma Proje konularının Belediyenin görev, sorumluluk ve faaliyet alanları içerisinde olması gerekmektedir. Bu bağlamda;
2.1. Belediyece yürütülen hizmetler sırasında etkinliği-verimliliği ve kaliteyi arttıran, uygulanabilir projeler ile yenilikçi, özgün, yaşam kalitesini yükselten, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına, geliştirilmesine ve sahiplenilmesine katkı sağlayan mahiyette projelere öncelik verilecektir.
2.2. Projelere ilişkin sektörler;
2.2.1. Ulaşım,
2.2.2. Planlama-İmar,
2.2.3. Kamu Düzeni-Afet-Risk Yönetimi,
2.2.4. Kurumsal Yapı ve Teknoloji Yönetimi,
2.2.5. Altyapı, Çevre ve Enerji Kullanımı,
2.2.6. Sağlık-Toplum Refahı ve Sosyal Yardım,
2.2.7. Kültür-Turizm-Tanıtım, olarak belirlenmiştir.
2.3. Sektörlere dâhil olan bazı konu başlıkları kılavuzun sonunda belirtilmiştir. Ancak konular burada belirtilen konu başlıkları ile sınırlı değildir.

3. BAŞVURUNUN DUYURULMASI/BAŞVURU BELGELERİNİN TEMİNİ 
Ekim- Kasım 2014 Tarihleri arasında Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversite'sinin Web Sitelerinde duyurulacaktır. Başvuru Belgeleri Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversite'sinin Web Sitelerinden temin edilebilecektir.

4. BAŞVURU SÜRELERİ VE YERİ
4.1. Ekim  Kasım  tarihleri arasında yapılır.
4.2. Araştırma Projeleri Başvuruları: Proje yürütücüsü tarafından imzalanarak, Hitit Üniversitesi  Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü'ne  teslim edilir.
4.3. Yüksek Lisans/Doktora tez başvuruları tez danışmanı ile araştırmacı tarafından müşterek olarak imzalandıktan sonra ilgili Enstitülere verilir.

5. BAŞVURU EVRAKLARI
Başvuru sırasında bilgisayar ortamında doldurularak Enstitülere ve ilgili birimlere eksiksiz olarak teslim edilecek belgeler şunlardır:
5.1. Akademik Araştırma Öneri Formu (Ek 1, 3 sayfa)
5.2. Araştırma Bütçesi Formu (Ek 2)
5.3. Akademik Araştırma Çalışma Programı Formu (Ek 3).
5.4. Enstitü/ ilgili birim yazısı
5.4.1. Tez Bildirim Yazısı, enstitü tarafından doldurulacaktır.
5.4.2. Araştırma Projeleri Bildirim Yazısı, yetkili/ilgili birimler tarafından doldurulacaktır.
5.5. Mantıksal Çerçeve (Ek 4)

6. BAŞVURU EVRAKLARININ ÇORUM BELEDİYESİ'NE İLETİLMESİ
6.1. Yapılan tüm başvurular Üniversite tarafından dosyalanarak eksiksiz Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne iletilir.
6.2. Evrakların Üniversitece Belediyeye iletilmesi gereken tarihler:
1 Aralık - 31 Aralık
6.3. Belgelerinde eksiklik olan araştırmacıların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
7.1. Üniversiteler tarafından iletilmiş olan başvurular ilgili Seçici Kurul tarafından ön yeterlilikleri ve amaca uygunlukları belirlenmek üzere değerlendirmeye tabi tutulur.
7.2. Seçici Kurul Başvuru ön Değerlendirme toplantıları, 1–31 Aralık  tarihleri arasında yapılır.
7.3. Seçici Kurul Çorum Belediyesi’nden 3, Hitit Üniversitesinden 2 olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Seçici Kurul üyeleri Belediyece ve Üniversitece her sektör için ayrı ayrı belirlenebilir. Seçici Kurul’un sekretaryasını Strateji Geliştirme Müdürlüğü yapar.
7.4. Seçici Kurullar yılda 1 defa ve en az 3 üye ile toplanır. Katılan üyeler arasında salt çoğunluk ile karar alınır.

8. NİHAİ DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
8.1. Seçici Kurullarda ön değerlendirmeyi geçen, önerilen Tez/Araştırma Projeleri nihai değerlendirme yapılmak üzere Çorum Belediyesi'ne sunulur.
8.1.1. Çorum Belediyesi, Seçici Kurulca önerilen bütün projeleri bütüncül anlayışla değerlendirir ve
8.1.1.1. Çorum Belediyesi'nin bütçesi,
8.1.2.2. Sektör öncelikleri ve konuları,
8.1.2.3. Üniversitece önerilen projeler arasındaki benzerlik (tezler arasındaki ilgi ve ilişki derecesi ), tamamlanabilirlilik
v.b.hususları dikkate almak suretiyle nihai olarak kabul edilecek projeleri tespit eder. Ancak, hiçbir surette Seçici Kurullar tarafından önerilmeyen projeleri nihai değerlendirme kapsamına almaz.
8.1.2. Çorum Belediyesi tarafından nihai olarak kabul edilen projeler Belediye ve Üniversite WEB sitelerinde yayınlanır.

9. ÖDEMELER
9.1. Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, kesin olarak projesi kabul edilen araştırmacılar ile Çorum Belediyesi arasında sözleşme imzalanır. Bu husustaki işlemler Belediye Adına Strateji Geliştirme Müdürlüğünce yürütülür.
9.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren araştırmacı her altı (6) ayda bir gelişmeleri ve ödeme taleplerini belirten Ara Raporu Belediye’ye ulaştırmakla yükümlüdür. Ara Rapordan sonra araştırmacının talebi halinde ve Belediyenin de uygun bulması durumunda idare tarafından takdir edilen miktar Ara Ödeme olarak verilebilir.
9.3. Sonuç Raporundan önce Araştırmacıya Araştırma Projeleri ve Doktora Tezleri için en fazla iki Ara Ödeme verilir. Yüksek Lisans Tezlerinde ise en fazla bir Ara Ödeme verilebilir.
9.4. Araştırmacı sözleşmeye uygun olarak araştırmasını bitirdikten sonra çalışmanın bedelini belediyeden sonuç raporuyla talep eder. Daha önce kendisine ödeme yapıldıysa bunu sonuç raporunda belirtir. Sonuç Raporu belediye tarafından uygun görülürse kendisine daha önce yapılan ödemeler toplam bedelden düşülerek nihai ödeme yapılır.

10. ARAŞTIRMACI İLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ
10.1. Aşağıdaki Durumlarda Belediye tarafından araştırmacı ile yapılan sözleşme feshedilebilir.
10.1.1. Ara Raporun teslim edilmemesi veya verilen Ara Raporun yeterli bulunmaması
10.1.2. Sonuç Raporunun süresi içinde verilmemesi. Ya da uyarılara rağmen Sonuç Raporu düzeltilmemesi
10.1.3. Araştırmacının görevini bırakması yada Üniversite ile bağlarının son bulması
10.2. Sözleşmenin feshedilmesi veya yönetmelik ve yasal gereklerin yerine getirilmeden bırakılması halinde, Araştırmacı, araştırma kapsamında kullanılmak üzere alınan ödemeleri belediyeye vermekle yükümlüdür.
10.3. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda Belediye tarafından, araştırma konusu başka bir Araştırmacıya verilebilir. Araştırmanın bu yolla sonuçlanması ile sağlanacak yararlardan araştırma ile ilişkisi kesilenler hiçbir hak talep edemezler.

11. PROJENİN SONUÇLANMASI
11.1. Tezler: Savunularak kabul edilmesini takip eden bir ay içinde,
Araştırma Projeleri: Projenin sonuçlanmasından sonra, projeyle ilgili diğer çalışmalarla beraber, hem yazılı metin hem de CD copy olarak, Araştırmacı tarafından Çorum Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne sunulur.
11.2. Tamamlanan Akademik Araştırmalardan Çorum Belediyesi tarafından gerekli görülenler için, Araştırmacının Çorum Belediyesi’nin ilgili sektörlerine sunum yapması talep edildiğinde Araştırmacı bu talebi yerine getirmekle yükümlü olacaktır.
11.3. Sonuçlandırılan Akademik Araştırmalar Çorum Belediyesi tarafından ayrıca, Üniversiteye bildirilir.